page_banner

önüm

Suwy arassalaýjy serişde Suwuk polifrik sulfat

Gysga düşündiriş:

Giriş:Suwuk polimer ferrik sulfathimiki madda, gyzyl goňur suwuklyk, ýagyş ýok.Içimlik suwy, senagat suwuny, dürli senagat hapa suwlaryny, şäher kanalizasiýalaryny, palçyk suwlaryny arassalamakda we ş.m. arassalamakda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Programmanyň aýratynlyklary

Beýleki organiki däl flokulantlar bilen deňeşdirilende polimer ferrik sulfat aşakdaky aýratynlyklara eýedir:

1. Täze, ýokary hilli we ýokary öndürijilikli demir duzy organiki däl polimer flokulant;

2. Ajaýyp koagulýasiýa öndürijiligi, dykyz uçurym we çalt çözgüt tizligi;

3. Suwy arassalamagyň ajaýyp täsiri, suwuň hili, alýumin, hlor we agyr metal ionlary ýaly zyýanly maddalar ýok, zäherli däl, zyýansyz, howpsuz we ygtybarly demir ionlarynyň suw fazasy geçirilmez;

4. Bulaşyklygy aýyrmagyň, dekolizasiýa etmegiň, deoilingiň, suwsuzlygyň, sterilizasiýa, dezodizasiýa, suwotularyň aýrylmagy, COD, BOD we suwda agyr metal ionlarynyň möhüm täsirleri;

5. Suw göwrüminiň pH bahasynyň giň diapazonyna uýgunlaşyň, 4-11, pH bahasynyň iň amatly diapazony 6-9.Arassalanandan soň, pH bahasynyň üýtgeýiş diapazony we çig suwuň umumy aşgarlygy az, arassalaýjy enjamlara poslama az bolýar;

6. Mikro hapalanan, suwotulary öz içine alýan, pes temperatura we pes turbident çig suwy arassalamak täsiri, esasanam ýokary bulaşyk çig suw üçin ajaýyp;

7. Doza az, bahasy az we bejerginiň bahasy 20% - 50% tygşytlanyp bilner.

Içerki hapa suwlary suwuk polimer ferrik sulfat bilen arassalamak

Haryt suraty

Liquid Polyferric Sulfate1

Arassalaýyş mehanizmi we işleýşi

1. Organiki däl aýyrmak mehanizmi:uly asma çökdürmek aňsat, 40-50% organiki däl kolloid aýrylyp bilner we durnukly.Gowy birleşmek bilen işjeň usul bilen suwa batyrylyp, suwa bölünip bilner.Käbir organiki däl bölejikler özbaşdak ýok.Organiki maddalar bilen asylan gaty jisimleri we kolloidleri emele getirýärler we biogaz köpügi bilen bilelikde ýokary galýarlar.Soňra organiki maddalar zaýalanýar, köpürjikden aýrylýar we çökýär we ahyrsoňy palçykdan çykarylýar.

2. Parazit ýumurtgalaryny we bakteriýalary aýyrmagyň mehanizmi:organiki maddalar biologiki fermentasiýadan soň erkin ammiak öndürip biler.Ammiak ýumurtga we öýjük membranasyna aralaşyp, ýumurtgalary öldürip we sterilizasiýa edip biler.Ikinjiden, anaerob gurşawy aerob kesellerini ösüp bilmeýär, käbirleri patogen ukybyny peseldýär ýa-da ýitirýär, käbirleri bolsa tiz wagtdan ölýär.Amal, “Ascaris lumbricoides” ýumurtgalaryndaky biogaz siňdirijide 50%, tankyň düýbüne 40% -den gowrak, fermentasiýa çorbasynda 10% -den az mukdarda akymyň çykarylyşynyň 95-den ýokarydygyny görkezýär. %, we Escherichia coli-den peselýär.

3. Hapa suwlaryň anaerob siňdiriş mehanizmi

Suwuk polimerizirlenen ferrik sulfatyň reaksiýa prosesi aşakdaky üç basgançakdan durýar:

. ereýän maddalara gidroliz edilýär.

(2) Kislotalaşma tapgyry: bakteriýalary öndürýän wodorodyň we sirke kislotasynyň täsiri astynda birinji etapdaky önümler wodorod, kömürturşy gazy we sirke kislotasyna öwrülýär.

(3) Metanogen goşundy: fiziologiki taýdan dürli alkanogen bakteriýalaryň iki toparynyň täsiri bilen metanyň we wodorodyň we kömürturşy gazynyň garyndysy metana öwrülýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň