page_banner

habarlar

Polifrik sulfat haýsy hapa suwlary bejerip biler?

Polifrik sulfat geljegi uly bolmadyk organiki suwy bejermek serişdesidir.Güýçli birleşmegiň, galyň we ykjam flokyň, çalt ýagyş tizliginiň, giň pH diapazonynyň we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir.Beýleki flokulantlar bilen deňeşdirilende polimer ferrik sulfatyň ulanylmagy az dozanyň, ýokary netijeliligiň, arzan bahanyň we az zäherlenmäniň artykmaçlyklaryna eýedir.

Polimerizirlenen ferrik sulfat haýsy hapa suwlary bejerip biler?Geliň, jikme-jik tanyşdyralyň.

1. Hapa suwlary çap etmek we boýamak:Senagat hapa suwlaryny çap etmek we boýamak, çig malyň, boýaglaryň we goşundylaryň çylşyrymly çeşmeleri we üýtgeýän bölekleri sebäpli diňe biohimiýa usuly bilen çykaryş talaplaryny kanagatlandyrmak kyn.Hapa suwlary çap etmegiň we boýamagyň bejergisinde polimer ferrik sulfat gara sulfat we polialýumin ýaly organiki däl flokulantlary çalşyp biler.
2. Sintetiki ýuwujy ýuwujy suwlary bejermek:Sintetiki ýuwujy zawodyň hapa suwlaryna esasan natriý alkilbenzol sulfanaty, ýag (alkilbenzol, hlorlanan nebit we ş.m.), kislota, aşgar we organiki däl duzlar (natriý gidroksid, sianid, fosfat we ş.m.) girýär.Polimer ferrik sulfatyň, gara sulfatyň, polýalýumin sulfatyň we alýumin sulfat flokulantlarynyň ulanylyş täsirlerini deňeşdireniňde, polimer ferrik sulfatyň COD-ny aýyrmagyň derejesi 90-92%, beýleki flokulantlaryň ýok edilmegi 90% -den pesdir.Sintetiki ýuwujy hapa suwlary polimer ferrik sulfat bilen bejermekde emele gelen bölejikler uly we agyr bolup, çalt çözülýär.Hapa suwlardaky emulsiýa ýagyna gowy demulsifikasiýa we hapa suwlardaky mikro köpürjiklere gowy adsorbsion täsir edýär.Bejergiden soň, akym demir ionlarynyň yza gaýdyp gelmegini üpjün etmez we gaýtadan ulanylyp bilinjek uzak wagtlap aýdyň we aýdyň bolar.
3. Kagyz fabriginiň hapa suwlaryny bejermek:Polimerizirlenen ferrik sulfat ulanylanda, uly bölejikler we ýokary dykyzlyk bilen alýum çalt emele gelýär.Her gün 7000t hapa suw arassalanylanda, polimer ferrik sulfatyň ulanylmagy polimer alýuminiý bilen deňeşdirilende 1000 ýuany tygşytlaýar.
4. Nebit hapa suwlaryny bejermek:Polifrik sulfat koagulant, reňkleýji serişde we beýleki lagym arassalaýjy we palçyk suwy arassalaýjy hökmünde goşulanda, ýerleşdirmek we degişli goşmaça amallar geçirmek zerurdyr.Amal wagtynda dürli ulanyş şertleri bilen çäklenmezlik üçin has gowy bejerginiň täsiri alynýar.
5. Beýleki senagat hapa suwlaryny bejermek:Hapa suwlary öz içine alýan misiň poliferrik sulfat bilen bejerilmegi, agaç bişirmekde we palçykdan suwarmakda gowy netijelere eýe boldy.


Poçta wagty: 27-2022-nji aprel