page_banner

habarlar

Gara sulfatyň ösümlikler üçin ähmiýeti

1. Gara sulfat diýlip atlandyrylýan gara sulfat, çyglylygyň öňüni almak üçin möhürlenmegi we saklanmagy maslahat berilýär.Çyglylyga täsir edensoň, kem-kemden oksidlener we ösümlikler tarapyndan siňdirilmegi aňsat bolmadyk üçburç demir bolar we netijeliligi ep-esli peseler.

2. Gurlan we ýerinde enjamlaşdyrylan.Käbir gül dostlary bir wagtyň özünde köp mukdarda alýum erginini ýasaýarlar we köplenç ylymsyz bolan uzak wagtlap ulanýarlar.Sebäbi wagtyň geçmegi bilen gara alýum ýuwaş-ýuwaşdan siňdirilmeýän demirden okislener.

3. Programmanyň mukdary gaty köp bolmaly däl we ýygylygy gaty ýygy bolmaly däldir.Köp ýyllyk tejribä görä, gara sulfat bilen garylan gazanyň topragy bir gazana 5g-den 7g, suwaryş ýa-da sepmek üçin 0,2% -den 0,5% -e çenli bolmaly.Doza gaty uly bolsa we iň köp ulanylýan wagtlar ýygy-ýygydan bolsa, ösümligiň zäherlenmegine sebäp bolar, köküni çal we gara öwürer we antagonistik täsiri sebäpli beýleki ýokumly elementleriň siňmegine täsir eder.

4. Önümçilik üçin amatly suw saýlanmalydyr.Hasaply gidroksidi suwdaky gara sulfat, ösümlikler tarapyndan ulanmak kyn bolan ferrik oksidiniň oksidine öwrülýär.Rainagyş, gar suwy ýa-da sowuk gaýnadylan suw ulanmaga synanyşyň.Alkogol suwy iň soňky çäre hökmünde ulanylsa, her 10 litr suwa 1 g-dan 2 g kaliý dihidrogen fosfat goşulmaly we biraz kislotaly "gowulaşan suw" bolar.Alkogol suwuna 3% sirke goşmak hem gowy täsir edýär.

5. Alkogolly topraga gara sulfat goşulanda, kaliý dökünini ulanmaly (ýöne kül ekmeli däl).Kaliý ösümliklerde demiriň hereket etmegine amatly bolany üçin, gara sulfatyň täsirini ýokarlandyryp biler.

6. Gidroponiki güllere we agaçlara gara sulfat ergininiň ulanylmagy gün şöhlesinden gaça durmalydyr.Demir öz içine alýan ýokumly erginde gün şöhlesiniň şöhlelenmegi demirde ergini saklar we netijeliligini peselder.Şonuň üçin gapy gara mata (ýa-da gara kagyz) bilen ýapmak ýa-da ýagtylygyň öňüni almak üçin içerde geçirmek maslahat berilýär.

7. Gara sulfatyň we çüýrän organiki dökün erginleriniň garyşyk ulanylmagy gaty gowy täsir edýär.Organiki maddalaryň tapawudy sebäpli önüm demiriň çylşyrymly täsirine eýe bolup, demiriň erginini gowulandyryp biler.

8. Ammiak azot dökünleri we demir bilen antagonistik täsiri bolan elementler bilelikde ulanylmaly däldir.Ammiak azoty (ammiak sulfat, ammiak karbonat, ammiak fosfat we karbamid ýaly) toprakda we suwda organiki maddalar bilen demiriň arasyndaky toplumy ýok edip biler we bölünen demirleri siňdirmek aňsat bolmadyk üçburç demirde okislenýär.Kalsiý, magniý, marganes, mis we beýleki elementler demiriň garşysyna täsir edýär we demiriň täsirini peseldip biler.Şonuň üçin bu elementleriň dozasy berk çäklendirilmelidir.Gara sulfat ulanylanda, bu elementleri öz içine alýan dökünleri ulanmazlyga synanyşyň.


Poçta wagty: 27-2022-nji aprel