page_banner

habarlar

Suwuk polimerizirlenen ferrik sulfatyň hereketi we usuly

Täze, ýokary hilli we ýokary öndürijilikli demir duzy organiki däl polimer flokulanty esasan suwy arassalamak täsiri, suwuň hili, alýumin, hlor we agyr metal ionlary ýaly zyýanly maddalar we demir ionlarynyň suw geçirmezligi üçin ulanylýar.Zäherli däl, zyýansyz, howpsuz we ygtybarly.Bulaşyklygy aýyrmakda, dekolizasiýa etmekde, zaýalanmakda, suwsuzlandyrmakda, sterilizasiýa etmekde, dezodizasiýa etmekde, suwotulary aýyrmakda, COD, BOD we suwda agyr metal ionlarynda ajaýyp täsirleri bar.Şeýle hem, hapa suwlary çap etmek we boýamak ýaly senagat hapa suwlaryny arassalamak üçin ulanylýar.Dökümde, kagyz ýasamakda, lukmançylykda, aşgarlamakda we ş.m. giňden ulanylýar.

Beýleki organiki däl flokulantlar bilen deňeşdirilende polimer ferrik sulfat aşakdaky aýratynlyklara eýedir:
1. Täze, ýokary hilli we ýokary öndürijilikli demir duzy organiki däl polimer flokulant;
2. Ajaýyp koagulýasiýa öndürijiligi, dykyz uçurym we çalt çözgüt tizligi;
3. Suwy arassalamagyň ajaýyp täsiri, suwuň hili, alýumin, hlor we agyr metal ionlary ýaly zyýanly maddalar ýok, zäherli däl, zyýansyz, howpsuz we ygtybarly demir ionlarynyň suw fazasy geçirilmez;
4. Bulaşyklygy aýyrmagyň, dekolizasiýa etmegiň, deoilingiň, suwsuzlygyň, sterilizasiýa, dezodizasiýa, suwotularyň aýrylmagy, COD, BOD we suwda agyr metal ionlarynyň möhüm täsirleri;
5. 4-11 we 6-9 suw howdanynyň pH bahasynyň giň diapazonyna uýgunlaşyň.Arassalanandan soň pH bahasynyň we çig suwuň umumy aşgarlygy üýtgeýär, arassalaýyş enjamlaryna poslama az bolýar;
6. Mikro hapalanan, suwotulary öz içine alýan, pes temperatura we pes turbident çig suwy arassalamak täsiri, esasanam ýokary bulaşyk çig suw üçin ajaýyp;
7. Doza az, bahasy az we bejerginiň bahasy 20% - 50% tygşytlanyp bilner.

Esasy usullar
1. Çökündi desganyň öňünde goşulýar.Bu ýerde diňe çig suwdaky fosfat bejermek bilen çäklenmän, suwdaky asylan maddalary hem ýerleşdirip we çözüp bolýar.Şeýle-de bolsa, emele gelen palçygyň mukdaryny köpeldýär, köp mukdarda eräp bolmaýan organiki maddalary aýyrýar, soňraky mikroblaryň denitrifikasiýasyna we biologiki fosforyň ýok edilmegine täsir edýär we palçyk bilen bejermegiň kynlygyny ýokarlandyrýar.
2. Koagulant hökmünde ikinji derejeli çökündi tankyna goşulýar.Polimer önümi eredilenden soň, suwdaky fosfaty garyşdyrar we howanyň flotasiýasy ýa-da çökündi süzgüç bölünişi arkaly fosforyň çuňňur bejergisini geçirer.Bu ýere polimer demir goşmak diňe bir ýokary fosfory ýok etmek bilen çäklenmän, suwdaky beýleki togtadylan maddalar üçin güýçli siňdiriş ukybyna hem eýedir.Şeýle-de bolsa, biohimiki usul bilen deňeşdirilende, bu usul himiki maddalaryň dozasyny ýokarlandyrýar we has köp palçyk öndürýär we indiki süzgüç ulgamynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin iň soňky çökündi tankyny kesgitlemeli.


Poçta wagty: 27-2022-nji aprel