page_banner

önüm

Effokary netijelilik polimer ferrik sulfat

Gysga düşündiriş:

Suwy bejermekde ulanmak aňsat bolan demir duz koagulanty polimerizirlenen ferrik sulfatdyr.Diňe ideal koagulýasiýa we bulaşyklygy aýyrmak effekti däl, eýsem gaty gowy dekolizasiýa we fosfor aýyrmak täsiri hem bar.Elektrik stansiýasynyň lagym suwlaryny arassalamakda, hapa suwlary elektroplatirlemekde, hapa suwlary çap etmekde we boýamakda, hapa suwlary kokslamakda we ş.m. giňden ulanylýar.Polimerlenen ferrik sulfaty nädip dogry ulanmaly?


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümlere syn

Lagym we hapa suwlary arassalamakda öňdebaryjy demir duz önümi hökmünde polifrik sulfat ammiak azotyny, umumy fosfory we şäheriň lagymlaryndan ysy çykarmakda deňeşdirip bolmajak artykmaçlyklara eýedir.Önümçiligiň bahasy birneme pes we önümçilik prosesinde galyndylaryň galyndylary, galyndylar we hapa suwlar ýaly problema ýok.Bazaryň ösüş depgini soňky ýyllarda ýokarlanmagyny dowam etdirdi.Koagulant bazaryny hasam standartlaşdyrmak we önümçiligiň netijeliligini we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin çig mal, iş parametrleri, kesgitleýiş görkezijileri we beýleki taraplar saýlanylanda has ýokary standartlar öňe sürülýär.

Polimerizirlenen ferrik sulfat erginini taýýarlamak: umuman, 5% - 20% konsentrasiýasyna taýýarlanýar.Çig suwuň ýagdaýyna görä, zerur konsentrasiýa bilen suw bilen garylyp bilner.Umuman, şol gün taýýarlanýar we ulanylýar.Ibermek üçin kran suwy gerek.Biraz çökündi bolmagy adaty zat.

Haryt suraty

High Efficiency Polymeric Ferric Sulfate1

Polifrik sulfat

Dozany kesgitlemek: çig suwuň dürli häsiýetleri bar bolsa, ideal bejeriş effektini gazanmak üçin ideal hyzmat şertlerini we degişli dozalary almak üçin ýerinde işe girizmek ýa-da çişiriji koagulýasiýa synagy geçirilip bilner.

1. 1L çig suw alyň we pH bahasyny ölçäň;

2. pH bahasyny 6-9-a sazlaň;

3. Taýýarlanan polifrik sulfat erginini 2ml şpris bilen çykaryň we köp mukdarda alýum emele gelýänçä güýçli garyşdyrylanda suw nusgasyna goşuň, soňra ýuwaş-ýuwaşdan garmaly we ýagyşy synlaň.Poliferrik sulfatyň mukdaryny deslapky kesgitlemek üçin goşulan polifrik sulfatyň mukdaryny ýazyň;

4. aboveokardaky usula laýyklykda, hapa suwlary dürli pH bahalaryna sazlaň we iň oňat dermanyň pH bahasyny kesgitlemek üçin çişiriji koagulýasiýa synagyny geçiriň;

5. Mümkin bolsa, iň gowy garynlaşma garyşyk şertlerini kesgitlemek üçin dozany dürli garyşyk şertlerinde ýerine ýetiriň.

6. aboveokardaky ädimlerde geçirilen synaga görä, optimal agentiň dozasy we garynlaşma garyşyk şertleri kesgitlenip bilner.

Önümiň ulanylyşy

Suw arassalanylanda, koagulant polifrik sulfatyň düzümine degişli mukdarda eräp bolmaýan bölejikleri ýa-da adsorbent goşmak, sürüleriň çözülmegini çaltlaşdyrmak we flokulýasiýa täsirini gowulandyrmak üçin has peýdalydyr.Käbir kationiki polimerler we güýçli organiki däl oksidantlar bilen oňat birleşme bar.Birleşdirilen täze koagulant pes temperaturaly pes bulaşyklyk suwy, ýokary bulaşyklyk suwy, şäher kanalizasiýasy, hapa suwlary çap etmek we boýamak üçin has gowy bejeriş täsirine eýe, polifrik sulfat bilen PAM poliakrilamidiň birleşmegi senagat hapa suwlaryny bejermekde giňden ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň