page_banner

önüm

Gara sulfat bölejiklerini guratmak

Gysga düşündiriş:

Gara sulfaty guratmak, esasan, önümiň üstündäki kristal suwy aýyrmak we çyglylygyny azaltmak üçin guratmak prosesi bilen gaýtadan işlenýän gara sulfat geptahidraty aňladýar.Adatça açyk gök ýa-da açyk ýaşyl monokliniki birleşýän kristal bolup, howada ýuwaş-ýuwaşdan oksidlenmek aňsat bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümlere syn

Guradylan gara sulfat geptahidratyň içki bölegi henizem ýedi sany hrustal suw.Diňe üstündäki hrustal suw üýtgedilýär we kristalyň hili üýtgemez.Şonuň üçin guradylan gara sulfat geptahidrat.Şeýle hem gara sulfat pentahidraty guratmak bar, ýagny pentahidratyň ýaşyl alýumynyň üstündäki kristal suw guratmak arkaly aýrylýar.Guradylan gara sulfatyň çyglylygy pes, hapalary az, arassalygy we gowy durnuklylygy bar.Adaty gara sulfatdan tapawutlylykda, guradylan önümde poroşok we aşaky doza meňzeş inçe bölejikler bar.

Haryt suraty

Haryt maglumatlary

1. Guradylan gara sulfatyň düzümi has ýokary: guradylan gara sulfatyň düzümi adaty gara sulfat geptahidratynyň 85% - 90% aralygy bilen deňeşdirilende 98% - 99% durnukly bolup biler.Şeýle hem demir duzy hökmünde ulanylsa, dozasy has az we palçyk hasyly adaty gara sulfatyň 1/2-den azdyr.Doza nukdaýnazaryndan, çykdajylary we palçygy bejermek ukybyny ep-esli azaldyp biler.

2. Gara sulfaty guratmagyň täsiri gowy: adaty gara sulfat bilen deňeşdirilende, gara sulfat guratmak, suwy bejermek ýaly garyşyk wagtynda has çalt reaksiýa döredýär, goşulandan soň emele gelen uly bölekler, çökündileriň çaltlygy, ownuk we dykyz palçyk göwrümi we dekolizasiýa we fosforyň ýok edilmegi gaty gowy.Sulfidi we fosfaty aýyrmagyň täsiri gara sulfat geptahidratyndan has gowudyr.Şonuň üçin gara sulfaty guratmagyň bahasy adaty gara sulfatdan iki esse ýokary bolsa-da, dozany azaldýar we täsirini gowulaşdyrýar we köp çykdajylary hemmetaraplaýyn azaldýar.

3. Guradylan gara sulfatyň saklanyş möhleti has uzyn: adaty gara sulfat geptahidrat gök granulalary damýar, ýaramlylyk möhleti 1-3 aý, howada aglomeratiwleşýär we okislenýär we ýaramazlaşýar.Arassalanandan soň, guradylan gara sulfat gury süýtli ak poroşokda, saklanyş möhleti 6-12 aý.Aglomerat etmeýär we çyglylygy siňdirmeýär.

4. Gara sulfaty guratmak has giňden ulanylýar: gara sulfat guratmak toprak kondisioneri, batareýa kärhanalarynda katalizator, konserwatiw we dezinfeksiýa hökmünde ulanylyp bilner;Ordinaryönekeý gara sulfat geptahidrat ýaly köp sanly programma ulanylyp bilinmez, sebäbi mazmuny we beýleki görkezijiler ýetip bolmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň