page_banner

önüm

Kompozit polimer ferrik sulfat

Gysga düşündiriş:

Kompozit polimer ferrik sulfat demir duz flokulantlary bilen örtülende güýçli poslama eýe.Arassalanan suwda hromatikanyň umumy meselesi bar.Polimerleşdirilen ferrik hlorid bilen deňeşdirilende, onuň poslamagy ep-esli gowşaýar we suwdaky demir ionlarynyň düzümini azaltmagyň hromatikasy we jemi fosfory gaty täsirli.Doza az we suwy bejermegiň bahasy az.Bejergi täsiri durnukly we temperaturanyň üýtgemegine täsir etmeýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Polifrik sulfat önümlerine syn

1. Güýçli adsorbsion kuwwaty we beýleki serişdelere garanyňda has gowy suw arassalaýyş täsiri bolan ýokary molekulýar polimerdir;

2. Çalt.Dozadan soň emele gelen flokulýasiýa çalt çökündi tizligi, gowy gidrofobiýa we süzgüç bilen ulydyr;

3. Güýçli uýgunlaşma.Dürli çig suwa güýçli uýgunlaşýar we pH bahasyna 4-11 bolýar.Çig suwuň bulaşyklygyna we hapa suwlary hapalaýan konsentrasiýasyna garamazdan arassalama täsiri ajaýyp;

4. Az sarp etmek.Amatly amal, kiçi doza we arzan bahadan;

5. Özüňi görkezmek.Ol gyzyl reňkde.Doza aşa köp bolsa, galyndylary azaltmak üçin wizual görnüşde kabul edilip bilner.

6. Doza 20% -den gowrak azalýar we sarp edilýän aşgarlyk adaty polifrik sulfat bilen deňeşdirilende 30% -den gowrak azalýar.

7. Ulanmak aňsat we önümiň hili çökündilerden doly.

Polifrik sulfatyň ulanylyş gerimi

1. Beýleki organiki däl flokulantlary doly çalşyp biler we çap we boýag fabrigi, kagyz fabrigi, elektroplýasiýa zawody, zynjyr zawody, azyk zawody, derman zawody, himiki dökün fabrigi we pestisid zawody ýaly senagat hapa suwlaryny bejermekde ulanylyp bilner;

2. Içerki lagym arassalaýjy zawodda fosforyň aýrylmagy ýa-da palçyk gidrofobiýasyny gowulandyrmak üçin amatlydyr;

3. Alýumin duzunyň ýerine, kran suwunyň galyndy alýuminiý hapalanmagyny ýok etmek üçin kran suwuny bejermekde ulanylýar;

4. Palçyk basmak üçin ulanylýar we az mukdarda poliakrilamid bilen gowy işleýär.

Kompozit polifrik sulfatyň suraty

Composite polymeric ferric sulfate1

Polifrik sulfat usulyny ulanyň

1. Dozany çig suwuň dürli bulaşyklygyna görä kesgitläp bolýar.Umumy turbid (bulaşyklyk 100-500mg / L) suw üçin müň tonna bu önümiň 30-50 kg ulanylyp bilner.Içmeýän suwuň dozasy we ýokary bulaşyklyk senagat kanalizasiýasy degişli derejede goşulyp bilner.

2. Senagat hapa suwlaryny bejermekde, birinji derejeli polifrik sulfaty suw ergininden 1-2 esse eritmeli.Çeşmäniň suw konsentrasiýasy ýokary bolsa we arassalanan suwuň mukdary köp bolsa, göni goşup bolýar.Garyşyk we garynlaşma şertlerine görä has gowy netijeleri gazanyp bolýar.

3. Suw arassalaýjy zawod hem 2-5 gezek suwuklandyrylyp, soňra goşulyp bilner.Doz, çig suwuň tebigatyna görä, alýumyň emele gelişine baglylykda önümçilige ýa-da çüýşe synagy arkaly kesgitlenip bilner.Suw zawody ilkibaşda ulanylýan beýleki dozalary alyp biler.Şol şertlerde bu önümiň dozasy gaty alýumin sulfatyň 1 / 2-1 / 3-i bolan gaty polialuminium hloridiň mukdaryna deňdir.Asyl suwuk önüm ulanylsa, degişli reagent konsentrasiýasyna görä takmynan 1: 3 agram derejesine görä hasaplanyp we kesgitlenip bilner.

Polifrik sulfatyň beýleki aýratynlyklary

1. Polimer ferrik sulfat ullakan molekulýar gurluşy, güýçli adsorbsion kuwwaty we adaty organiki däl suw arassalaýjy serişdelere garanyňda has gowy suw arassalaýyş täsiri bolan birleşýän polimerdir;

2. Çalt: çig suw işe girizilenden soň emele gelen sürü uly, çökündileriň tizligi çalt, işjeňligi ýokary we süzgüçli;

3. Güýçli uýgunlaşma: dürli çig suwa güýçli uýgunlaşýar we suwuň pH bahasyna az täsir edýär (pH bahasy 4-11).Çig suwuň bulaşyklygyna we hapa suwlary hapalaýan konsentrasiýasyna garamazdan arassalama täsiri ajaýyp;

4. Az doza: enjamlara we turbageçirijilere az poslaýjy, amatly işlemek, az doza we pes arassalama bahasy.

5. Polimer ferrik sulfat fosforyň ýok edilmegine gowy täsir edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň