page_banner

Biz hakda

baoyuan

“Tongling Baoyuan Daşky Gurşawy Goramak Tehnologiýasy Co., Ltd.” suw arassalaýjy flokulantda ýöriteleşen hususy kärhana.Kompaniýa 20 million ýuana hasaba alnan maýasy bilen 2018-nji ýylda döredildi.Kompaniýa ylmy gözlegleri we ösüşi, önümçiligi we satuwy birleşdirýär.Kompaniýa, Tongling şäheriniň Jincheng senagat parkynda, owadan gurşaw we amatly ulag bilen ýerleşýär.“Tongling Baoyuan Daşky Gurşawy Goramak Tehnologiýasy Ş.Kompaniýa tarapyndan öndürilen we öndürilen polimerizirlenen ferrik sulfat ajaýyp öndürijilige we bahasyna laýykdyr.Sarp ediş bazarynda gowy satylýar we sarp edijileriň arasynda ýokary orny eýeleýär.Kompaniýa köp satyjylar we agentler bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.

about
dff98e267a346653013e111dc1190a494c12084f

Kompaniýanyň önümleri tutuş Gündogar Hytaýy gurşap aldy we şäher senagat kanalizasiýalaryny arassalamak, çap etmek we boýamak, derman öndürmek, kagyz öndürmek, elektrik energiýasy, aşgarlamak we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Müşderileriň Hudaýdygy baradaky düşünjä esaslanyp, kompaniýa ýokary hilli önümler bilen gyzyklanmak we satuwdan soňky hyzmaty kämilleşdirmek üçin müşderileri tüýs ýürekden garşy alýar.Kompaniýa ýokary hilli hyzmatyň ygrarlylygyny amala aşyrmagy maksat edinýär we ýokary hilli, ýokary tagamly, ýokary netijelilikli, hemme taraplaýyn, ähli wagt we giňişlik, hereketiň ýerleşişi hökmünde içerki we daşarky täsiri alýar;

763b94552dd9e4e32784c2d6ec98b749d39e9f5b

Hyzmaty emosional, standartlaşdyrylan, aýratynlykly, kämil, gymmatly, tapawutlandyrylan we Baoyuan çeşmelerine öwürmek üçin tagalla ediň.“Baoyuan Daşky Gurşawy Tehnologiýa Co., Ltd.” güýçli tehniki güýje, ösen tehnologiýa, çylşyrymly enjamlara we doly gözleg serişdelerine eýedir."Ilki bilen bitewilige esaslanýan, müşderi" ýörelgesine eýerýäris.Daşky gurşawy goramak we adamzada peýda getirmek üçin birinji derejeli önümleri satýarys, birinji derejeli hilini üpjün edýäris we birinji derejeli hyzmat we amatly bahalar bilen ulanyjylaryň ynamyny gazanýarys.Hyzmatdaşlyga baryp görmek we gepleşik geçirmek üçin täze we köne ulanyjylary tüýs ýürekden garşylaýarys!